KUZKA 2018 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI AÇIKLADI. TURİZM SEKTÖRÜ KOBİ’LERİNE TOPLAM 6 MİLYON TL HİBE!

 

Kuzey Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları’nı açıkladı. Kastamonu, Sinop ve Çankırı’da Turizm Sektörü KOBİ’lerine toplam 6 Milyon Türk Lirası hibe veriyor.

 

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı Künyesi

Programın Adı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı
Programın Referans Numarası TR82/18/TURİZM
Programın Genel Amacı TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.
Programın Özel Amacı TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması.
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması,

Öncelik 2: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Program Destek Bütçesi 6.000.000 TL
Proje Başına Mali Destek Tutarı Asgari 75.000 TL
Azami 750.000 TL
Proje Başına Mali Destek Oranı Asgari %25
Azami %50
Süre Azami 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki işletmeler.
İnternet (KAYS) Son Başvuru Tarihi 2 Mart 2018, Cuma Saat: 23:59
KAYS Üzerinden Başvurusu Tamamlanan Projelerin Taahhütname Son Teslim Tarihi 9 Mart 2018, Cuma Saat: 18:00

Uygun Proje Konuları

Bu program kapsamında uygun proje konuları NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2017’ ye göre sınırlandırılmıştır. Uygun proje faaliyetleri mutlaka aşağıda belirtilen alanlara yönelik olmalıdır.

 • Oteller ve benzeri konaklama yerleri
 • Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri
 • Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri
 • Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

Aşağıda öncelik alanlarına göre örnek proje konuları verilmiştir:

Öncelik 1: Turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması

 • Konaklama ve yemek hizmeti sunan işletmelerin hizmet kapasitelerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
 • İşletmelerin kurumsallaşmasına ve tanıtımına yönelik faaliyetler (danışmanlık, eğitim, web sitesi, e-ticaret uygulamaları, reklam, kurumsal kimlik faaliyetleri ),
 • Turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik faaliyetler,
 • Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik projeler,
 • İşletmeler arası yeni ilişkiler geliştirici faaliyetler; ulusal ve uluslararası turizm üst kuruluşlarına entegrasyon, pazarlama ağlarına katılım,

Öncelik 2: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

 • İşletmelerin turizm aktivitelerini çeşitlendirmeye yönelik faaliyetler (binicilik, doğa sporları, sağlık ve termal turizme hizmet edecek faaliyetler, eko-turizm, agro-turizm, su sporları, kamp- karavan turizmine hizmet edecek faaliyetler, sualtı dalış turizmi, kış sporları, hava sporları, inanç turizmi, mağara turizmi, eğlence turizmi ).

Uygun Olmayan Proje Konuları

Programın amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren tüm projeler uygun olmakla birlikte, aşağıda belirtilen konularda sunulacak projeler uygun olarak KABUL EDİLMEYECEKTİR:

 • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar EK-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım konuları” kapsamında uygun olarak değerlendirilmeyen aşağıda belirtilmiş proje konuları:
  • Dışarıya yemek hizmeti sunan işletmeler (hazır yemek).
  • Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik otobüs ile çekici ve treyler yatırımları,
  • Hipermarket, ticaret merkezi, alışveriş merkezi ve otopark yatırımları dâhil perakende ve toptan ticaret yatırımları,
  • Taşıt kiralama yatırımları,
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Tütün ürünleri üretimi,
 • Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse);
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen

Süre

Hibe desteği almaya hak kazanan projeler 24 (yirmi dört)2 aylık uygulama süresini aşamaz. Söz konusu süre sözleşmenin taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün başlar.

Yer

Proje faaliyetleri Ajansın faaliyet gösterdiği TR82 Bölgesi’nde (Kastamonu, Çankırı, Sinop İlleri) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükârda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje konusu veya faaliyetleri aşağıdaki gibi olan başvurulara değerlendirme aşamasında puan avantajı sağlanacaktır

 • Atlı Spor Turizmine Yönelik Faaliyetler
 • Deniz ve Kıyı Turizmine Yönelik Faaliyetler
 • Kış Turizmine Yönelik Faaliyetler
 • Yayla Turizmi, Macera Turizmi gibi Doğa Turizmi Dallarına Yönelik Faaliyetler
 • Temalı Konaklama Turizmine Yönelik Faaliyetler
 • Termal Turizme Yönelik Faaliyetler
 • Tarihi Konak İşletmeciliğine Yönelik Faaliyetler
 • Kastamonu, Çankırı ve Sinop İllerine Özgü Yöresel Yemeklerin Ana Unsur Olarak Sunulduğu İşletmeler
 • Kalite Yönetim Sistemi, Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, Kurumsal Kimlik Çalışması ve Ürün Basımı (İnternet Sitesi dahil), Çalışan Eğitimleri, Marka Başvurusu, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

Bu bölümden alınacak puanların değerlendirilmesi için Puan Avantajı Sağlanacak Unsurların Detaylı Açıklaması (TURİZM_Şablon-6) doldurulmalıdır. Puan avantajı sağlanacak unsurlar proje uygulama döneminde kontrol edilecektir. Unsurlarla ilgili yanlış, hatalı, eksik beyan olması veya unsurların gerçekleştirilmemesi durumunda cezai şart uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır.

Uygun Doğrudan Maliyetler

Uygun doğrudan maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

 • Yalnızca projede çalıştırılmak üzere yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (piyasa koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek olmamalıdır),
 • Yolculuk ve gündelik giderleri,
 • Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile mal ve hizmet (nakliye, kira gibi) satın alma maliyetleri,
 • Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje bütçesinde öngörülen destek tutarının %30‘unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri.
 • Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu gibi),
 • Destek miktarı 200.000 (ikiyüzbin) TL ve üzerinde ise denetim maliyetleri,
 • Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri )
 • Görünürlük maliyetleri,
 • Sarf malzemesi maliyetleri,
 • Faaliyet araçları alımı,
 • Yapı denetim maliyetleri,
 • Fuar katılımı ve organizasyon faaliyetlerine yönelik maliyetler,
 • Kalite belgeleri, marka tescil başvurusu ve bu tescillerin korunmasına yönelik maliyetler

Uygun Dolaylı Maliyetler

Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri (elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin %5’ini aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü tutardır.

Uygun Olmayan Maliyetler

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıda sıralanmaktadır:

 • Başvuru sahibinin proje kapsamında mevcut personeline yapacağı ödemeler,
 • Binek ve ticari araç alımları-kiralanması,
 • Ofis veya her türlü gayrimenkul kiralamaları,
 • Katma Değer Vergisi (KDV),
 • Arazi veya bina alımları,
 • Kamulaştırma bedelleri,
 • İkinci el ekipman alımları,
 • İş makinesi alımı veya kiralanması,
 • Proje ile ilgisi olmayan harcamalar9.
 • Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
 • Ar-Ge faaliyetleri ve sınırlı deneme üretimleri haricinde üretimde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan hammaddelerin maliyeti,
 • Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
 • Borçlar, zarar veya borç karşılıkları,
 • Faiz borcu,
 • Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
 • Kur farkından doğan zararlar,
 • Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
 • Başvuru sahibinin proje ortağı ya da iştirakçisinden yapacağı mal ve hizmet satın alım maliyetleri,
 • Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair