KOBİGEL 700 Milyon TL Dağıtacak!

Kosgeb Kobigel - Kobi Gelişim Destek Programı

 

2018 – 01 Proje Teklif Çağrısı

Proje Teklif Çağrısının Amacı
Sanayideki yapısal dönüşümün dinamiği olan KOBİ’lerin desteklenmesinde ulusal sanayi stratejileri ve bölge – sektör özelinde farklılaşan KOBİ ihtiyaçları dikkate alınacaktır. Her il, ildeki sektörel yoğunlaşma veya ana sanayi firmalarının etkisi ile farklı bilgi havuzu ve yetişmiş insan gücüne sahip olabilmektedir. İllerin bu şekilde sahip olduğu imalat sanayi potansiyelini geliştirmeyi ve rekabet gücünü artırmayı hedefleyen yaklaşım ile, illerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörleri listesi belirlenmiştir. İllerde rekabet avantajına sahip imalat sanayi sektörlerinin seçimi, 27 Mart 2018 tarihinde 26 NUTS Düzey 2 bölge merkezinde 81 ildeki paydaş kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen KOBİGEL Programı İl Çalıştaylarında yapılmıştır. Çalıştaylarda oluşturulan 81 il çalışma grubu; kendi illerinde hangi sektörlerin rekabet avantajına sahip olduğunu sektörlerin ildeki imalatçı KOBİ sayısı ve istihdamı içindeki payları, mukayeseli üstünlükleri, teknoloji seviyeleri, büyüme eğilimleri ve il ihracatı içindeki payları kriterlerini dikkate alarak belirlemiştir.

Yazılım sektörü ise, diğer sektörlerin katma değer ve verimliliğini arttıran çözümleri ile KOBİ’lerin rekabet gücünün geliştirilmesinde ve sanayide dijitalleşme oranının artırılmasında kritik öneme sahip olmasından dolayı listeye eklenmiştir.
2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ”dir.

Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir.

Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri seçenektir.
Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma
Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme
Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme
Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma
Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım / oyun geliştirme

Proje Başvuru Tarihleri
24 Nisan – 22 Haziran 2018
Başvuru sistemi 22 Haziran 2018 günü saat 23:59’da başvuruya kapatılacaktır. Bu tarih ve saate kadar sistem üzerinden onaylanmayan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Koşulları:

Hedef Sektör

  • NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler başvurabilecektir.
    Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu ildeki sektör kıstasına tabidir. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı il bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan işletmeler önce kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğüne aldırmalıdır.
  • Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri tüm illerde başvurabilecektir.

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir.

Diğer Başvuru Koşulları

İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir.  2017 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan edebilecektir.

Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kriteri dikkate alınmaz.

Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur.

Başvuru Yeri ve Başvuru İşlemleri

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru yapabilecektir.

Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç –zaman planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin takip yükümlüğü tümüyle başvuru sahibine aittir.

Çağrı Bütçesi

İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL  |  Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL Toplam: 700.000.000 TL

KOSGEB, bütçe imkanları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar.

Başvuru yapılmış olması işletmeye herhangi bir hak doğurmayacaktır. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen değerlendirme kriterlerine göre puanlanacak ve puan sıralamasına göre bütçe imkanları dahilinde desteklenmesi mümkün olan sayıdaki başvuru desteklenecektir.

Başvuru sayıları dikkate alınarak gerekli görüldüğünde iller bazında kota ve sıralama uygulaması KOSGEB tarafından yapılabilecektir.

Proje Süresi

Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır.

Destek Üst Limiti

  • Geri Ödemesiz: 300.000 TL
  • Geri Ödemeli: 700.000 TL
  • Toplam: 1.000.000 TL

Kosgeb Kobigel-Kobi Programı

Kaynak: KOSGEB