Ekonomi Bakanlığı Destekleri

BOYAK Proje Hizmetleri, İhracat yapan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarınızın;

  • YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
  • PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
  • YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYET DESTEKLERİ
  • SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLAR DESTEĞİ

gibi desteklerden faydalanması adına tam destek hizmeti sunmaktadır.

Bu başlıklar altında faydalanabileceğiniz desteklerin içerikleri özetle şu şekildedir;

 

1 . YURT DIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ

Bu destekten; Yurt dışı fuar organizasyonu gerçekleştiren organizatörler ve söz konusu fuara iştirak eden firma ve kuruluşlar ile sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar faydalanabilir.

Sağlanan Destek

Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların Desteklenmesi

Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında, katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir. Katılımcının SDŞ olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Üretici/İmalatçı organizasyonlarının katılacağı yurtdışı fuarlarda katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.

Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamalar, tüm katılımcıların toplam katılım bedelinin % 25 ini geçmemek üzere; yurt dışı fuarın genel nitelikli olması halinde % 75 oranında destekten yararlandırılır.

Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Milli Katılımlarda, Müsteşarlıkça verilecek ön uygunluğa istinaden, fuar konusu sektörün tanıtımına yönelik gerçekleştirilecek gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları % 75 oranında desteklenir.

Bu programın, yetkili kuruluşu Ekonomi Bakanlığı, uygulamacı kuruluşu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği’dir.

Bu desteğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasıdır.

 

2. PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği İle İlgili Detaylar

(1) Bu destek kapsamında sınai ve/veya ticari şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir. 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde araştırma süresinin makul bir süre olması kaydıyla ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’den gidişe ilişkin ulaşım giderleri desteklenir.

(4) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(5) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(6) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

 

3. YURTDIŞI BİRİM MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Bu destekten; Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları, 4 yıl boyunca 15 yurtdışı birimi için faydalanabilir.

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir. Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır. Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. İşbirliği Kuruluşlarının kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de desteklenir. Desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

  1. Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,
  2. Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri; Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar, Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Türkiye’deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağı gösteren şartlar; Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin tüm ortaklarının

yurt dışındaki şirkete ortak olması, Şirketin, en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının, şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması, Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların şirket adına yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hedef Ülkeler ve BROP İller

Faaliyetlerin Sektörel bazda Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) iller kapsamında merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 10 (on) baz puana kadar artırılabilir.

Bu programın, yetkili kuruluşu; Ekonomi Bakanlığı, uygulamacı kuruluş ve destek başvuru yeri; Şirketin üyesi olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, Yurtdışında Düzenlenen Belgelerin Onay Yeri de; yurtdışında faaliyet gösteren Ticaret Müşavirlikleri veya Ataşelikleri’dir.

 

4. SEKTÖREL NİTELİKLİ ULUSLARARASI YURT İÇİ FUARLAR DESTEĞİ

Desteğin Amacı

Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörlerin tanıtım harcamalarının desteklenmesi suretiyle sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarların dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amaçlanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten Bakanlıkça belirlenen şartları haiz sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarları düzenleyen organizatörler yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

Yurt içi fuarın destek kapsamına alınması için;

– TOBB internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan yıllık yurt içi fuar takviminde yer alması,

– En son düzenlenen yurt içi fuarda yabancı ziyaretçi sayısının en az 1.500 olması ve fuarda yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

– En son düzenlenen yurt içi fuarda toplam katılımcı sayısının en az 300 olması ve yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısına oranının %5’in üzerinde olması,

– En son düzenlenen yurt içi fuarda katılımcılara tahsis edilen stand alanının en az 10.000 metrekare olması ve yabancı katılımcılara tahsis edilen toplam stand alanının en az 300 metrekare olması, gereklidir.

Yukarıda yer alan şartları taşıyan yurt içi fuarlar arasından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınmaktadır. Yurt içi fuarın ilk kez düzenlenecek olması durumunda; yukarıda yer alan desteklenecek yurt içi fuarların tespitine ilişkin şartları haiz olduğunun fuar sonrasında fuar izleme raporu ve gözlemci raporu ile tevsiki gerekmektedir.

Desteklenecek Harcamalar;

Organizatörlerin, yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin sağlanması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere;

– Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, toplantı ve duyuru,

– Reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,

– Elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,

– Kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,

– Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 (iki) organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama giderleri,

– Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 18 m2’yi geçmemek üzere info stand katılımları,

– Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı,

harcamaları destek kapsamındadır.

Ayrıca, organizatörlerin yurt içi fuarların etkinliğinin ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt içinde fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri gösteri/etkinlik/trend alanına yönelik harcamaları da destek kapsamındadır.

Sağlanan Destek

Yurt içi fuarların performansına yönelik Bakanlıkça belirlenecek kriterler çerçevesinde azami %75’e kadar olmak üzere, her bir yurt içi fuar için yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 150.000 ABD Dolarına kadar, yurt içinde gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerinde 50.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır. Bu programın, yetkili kuruluşu Ekonomi Bakanlığı, uygulamacı kuruluşu İhracatçı Birliği Genel Sekreterlikleridir.